Медіапростір

 

 

 

У  2011- 2012 навчальному році Роздорська середня загальноосвітня школа включена в мережу експериментальних шкіл області з упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Школі  надано статус експериментального навчального закладу обласного рівня та затверджено Програму науково-дослідної роботи на період з 01.09.2011 по 31.12.2016 року за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів».

     Даний експеримент передбачає введення у варіативну частину навчального плану для учнів 10 класу 1 год. для вивчення курсу «Медіакультура». Такий медіаосвітній курс вже давно став настійною потребою для сучасного школяра, який живе в епоху змін та інновацій – епоху інформаційного суспільства.
     Сучасний розвиток засобів масової комунікації, і мультимедійних зокрема, обумовлює утворення нових форм життєдіяльності людини, новий досвід спілкування і співіснування.

Традиційні медіа – радіо, телебачення, відео- та особливо новітні мультимедійні засоби – відкривають величезні можливості для користувача/споживача медіапродукції:

- обирати  й прослуховувати велику кількість радіоканалів, дивитися безліч телеканалів завдяки супутниковому зв’язку;

-  записувати, зберігати й копіювати як для багаторазового сприймання, так і для тиражування аудіо-, візуальну, аудіовізуальну інформацію, яка подобається;

-  зупиняти й повертати назад звук, зображення  з метою більш детального сприймання, кращого усвідомлення змісту інформації або поновлення естетичного переживання, задоволення;

- отримувати додаткову інформацію, консультацію в інтерактивному режимі;

-  здійснювати дистанційне навчання.

      Крім того, інформатизація/медіатизація мистецтва дає змогу долучитися будь-кому до шедеврів світової культури. Доступні фото-, відеокамера дають змогу актуалізувати, розвивати творчий потенціал у галузі відеокультури. Завдяки сучасним технологіям можна створювати власні комп’ютерні фільми, енциклопедії, сайти, блоги, віртуальні фотоальбоми тощо. До того ж розширюються необмежені інформаційні горизонти, що робить створену інформацію доступною для великого загалу користувачів.

Інформаційно-комунікаційні технології, як індивідуальні (мобільний зв’язок), так і масові (інтернет), значно розширили комунікативні можливості людини. Засоби масової комунікації створюють умови для становлення самостійного, критичного мислення, сучасного світосприймання, естетичної свідомості, навичок художнього аналізу продукції медіамистецтва.

Проте всі ці позитивні можливості не реалізуються автоматично. Засоби масової комунікації дають змогу активізувати знання, отримані в ході традиційного навчання, але водночас можуть засмічувати свідомість інформаційним шумом, перевантажувати пам’ять, пригнічувати уяву, шаблонізувати мислення, викривлювати вольовий розвиток дитини. Щоб уникнути ризиків і актуалізувати позитивний потенціал медіа, дитину потрібно готувати до ефективної взаємодії з інформаційним простором.

 Наші діти живуть у світі інформації  без інформаційних меж і обмежень, мають доступ до медіапродукції всього світу. Засилля низьковартісної в художньому, моральному, змістовому, ціннісно-смисловому аспектах медіапродукції, постійна репрезентація насильства, агресії, порнографії потребують реагування не тільки з боку найближчого дорослого оточення дитини, а й з боку певних державних інституцій. Але в умовах масового застосування бездротових засобів доступу до інтернету відстежувати інформаційне наповнення в глобальній мережі стає важко, а іноді практично неможливо.

Отже, актуальність курсу медіаосвіти обумовлена об’єктивним існуванням соціального медіакультурного феномена – медіареальності, яка характеризується небувалим розвитком засобів масових комунікацій і становить вагому частину загального обсягу сучасного інформаційного простору.

Основне завдання медіаосвіти полягає в системному і компетентному вихованні підростаючого покоління, яке повинно навчитися не лише адекватно користуватися різноманітними медійними засобами, а й розумітися на закономірностях їх функціонування, знатися на особливостях технологій впливу ЗМК, але головне – критично мислити, розвивати особистісне, оціночне ставлення до продукції мас-медіа в цілому та спиратися на етично-естетичні орієнтири в процесі сприймання візуальної компоненти медіапродукції.

Об’єктом вивчення спеціалізованого курсу «Медіакультура» є суспільний феномен сучасної медіакультури, що являє собою щабель еволюційного розвитку цивілізації людства.

Предметом спеціалізованого курсу є особистісна медіакультура, яка передбачає оволодіння знаннями, уміннями, досвідом у сфері медіареальності.

Мета курсу – формування теоретичної бази знань учнів з основ медіаграмотності і практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з інформацією, отриманою з медіаджерел, у тому числі з урахуванням використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів та їхньому міжособовому спілкуванні; започаткування основ їхньої медіакультури, вираження себе в сучасному медіапросторі.

Практичні навички охоплюють критичне мислення і медіа-комунікативну компетентність.

Мета курсу досягається через практичне оволодіння навичками аналізу типів комунікації, засобів комунікації; навичками критичного мислення та рефлексивного сприймання медіатекстів; методами аналізу медіатекстів; прийомами психологічного захисту проти непотрібної інформації та навичками безпечної поведінки в медійному просторі; навичками організації особистісного медійного простору (у тому числі й творчими); розвитком мотивації щодо формування індивідуальної медіакультури.

 Протягом 2011-2012-го  та  2012-2013-го навчальних років  курс «Медіакультура» в Роздорській СЗШ  прослухали 40 учнів.

Впровадження курсу здійснює учитель української мови та літератури Величко Т.Ф., спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.

Навчання здійснюється у відповідності до програми «Медіакультура» (Автори: О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко,                        Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська).  У процесі підготовки до навчальних занять учителем використовуються навчальні посібники «Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід» (За ред. Л.А Найдьонової, О.Т. Баришполець)  та «Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: візуальна медіакультура» (автор Н.І.Череповська).

Метою впровадження курсу за вибором «Медіакультура» в школі є виховання свідомого, компетентного і творчого споживача медіа та   розвиток спеціальних знань, умінь і навичок  школярів у сфері медіа.

  Досягнення мети передбачається учителем  через вирішення таких завдань:

-  здійснення моніторингу рівня медіакультури учнів;

- створення умов для творчого розвитку учнів, їхнього критичного мислення через використання інноваційних технологій навчання;

- розвиток практичних   умінь і навичок : ефективний пошук та засвоєння  необхідної  інформації, її аналіз, відсторонення від непотрібної  інформації,

адекватне сприймання та інтерпретування  візуального аспекту продукції медіакультури, створення власного медіапродукту.

Для реалізації завдань експериментальної роботи учителем Величко Т.Ф. створено методичні розробки всіх уроків курсу за вибором «Медіакультура» та медіатеку (електронний ресурс для проведення занять).

Вплив курсу за вибором на рівень медіакультури учнів 10-х експериментальних класів здійснюється шляхом діагностування школярів на початку і в кінці навчального року. Результати діагностики  свідчать про позитивні наслідки впровадження медіаосвітнього курсу: активізація критичного мислення учнів та їх  осмисленого перебування в інформаційному середовищі, формування медіакомпетентності, залучення   учнівської молоді до медіатворчості.